كاميون

یوروکارگو


كاميون یوروکارگو MLL 180 E28 ۶×۲

نوع موتور : F4AE0681A*C
استاندارد آلايندگي : EuroIII
تعداد سيلندر : 6 سیلندر خطی
حجم موتور : 5880 سی سی
نوع سوخت : گازوئيل

+
كاميون یوروکارگو MLL 180 E28 ۴×۲

نوع موتور : F4AE0681A*C
استاندارد آلايندگي : Euro III
تعداد سيلندر : 6 سیلندر خطی
حجم موتور : 5880 سی سی
نوع سوخت : گازوئيل

+
كاميون یوروکارگو میکسر MLC 170 E24

نوع موتور : F4AE0681B*C
استاندارد آلايندگي : Euro III
تعداد سيلندر : 6 سیلندر خطی
حجم موتور : 5880 سی سی
نوع سوخت : گازوئيل

+
كاميون یوروکارگو کمپرسی MLC 170 E24

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
استاندارد آلايندگي : Euro II
تعداد سيلندر : ۴ سیلندر خطی
حجم موتور : ۲۴۰۰ سی سی
نوع سوخت : بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)

+
كاميون یوروکارگو MLC 100 E18

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
استاندارد آلايندگي : Euro II
تعداد سيلندر : ۴ سیلندر خطی
حجم موتور : ۲۴۰۰ سی سی
نوع سوخت : بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)

+