محمد زارع پور اشكذري
سمت : عضو هيات مديره و مدير عامل
سال تولد : 1346
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تاریخ انتصاب : 1396

علیرضا بادکوبه
سمت : عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره زامیاد
سال تولد : 1349
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت مالی
تاریخ انتصاب : 1392

حسین محمودی هشترودی
سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت زامیاد
سال تولد : 1351
سطح تحصیلات : لیسانس
تاریخ انتصاب : 1396

محسن احمدي باصيري
سمت : عضو غير موظف هيئت مديره شركت زامياد
سال تولد : 1353
سطح تحصیلات : دكترای مدیریت بازرگانی
تاریخ انتصاب : 1396

فرزاد غزائي
سمت : عضو موظف هيئت مديره
سال تولد : 1348
سطح تحصیلات : ليسانس مكانيك
تاریخ انتصاب : 1396    مدیران عامل زامیاد از ابتدا تاکنون